close
%
23 Juli 2024
%%
%Join NWD: Klik hier om een NWD-ACCOUNT aan te maken!%
%
 
 
// ®lement&
%
%

Klik hier voor een printvriendelijke versie!Reglement NetworkingDay
1.Definities
  a. NetworkingDay: Stichting NetworkingDay.
  b. Evenement: Het door NetworkingDay georganiseerde evenement.
  c. Deelnemer: Een persoon die gebruik maakt van de diensten van NetworkingDay en is dan ook aanwezig tijdens het Evenement en zich ook van tevoren bij NetworkingDay als zodanig heeft aangemeld.
  d. Zaal: De zaal waarbinnen het Evenement plaatsvindt.
  e. Computer: De door de Deelnemer naar het Evenement meegebrachte personal computer, notebook of server.
  f. Netwerk: Het infrastructuur dat is aangelegd door NetworkingDay in de Zaal waar de Deelnemer gebruik van mag maken om zijn of haar Computer op aan te sluiten middels n UTP-kabel.
  g. Randapparatuur: Elektronische apparatuur die verbonden is of verbonden kan worden met een Computer, hetzij met een draad, hetzij draadloos en in het bezit is van de Deelnemer en door de Deelnemer is meegebracht naar het Evenement.
  h. Software: Alle programmatuur dat is opgeslagen op de vaste schijf cq vaste schijven van de Computer van de Deelnemer, alsmede de programmatuur die is opgeslagen op externe opslagmedia, al dan niet optisch, die is meegebracht naar het Evenement door en in het bezit is van de Deelnemer.
  i. Reglement: Dit reglement, opgesteld door NetworkingDay.
2.Verplichtingen jegens de Deelnemer
  a.De Deelnemer dient een eigen Computer mee te nemen naar het Evenement.
  b.De Deelnemer dient een UTP-kabel met een lengte van minimaal 10 meter mee te nemen naar het Evenement.
  c.De Deelnemer dient het Netwerk voor geen enkele andere reden te gebruiken dan voor het spelen van computerspellen en het uitwisselen van Software.
  d.De Deelnemer dient ervoor te zorgen dat looppaden vrij blijven. (Deze looppaden dienen immers als vluchtroutes te kunnen worden gebruikt.)
  e.De Deelnemer dient, indien deze wenst te overnachten op het Evenement, slechts gebruik te maken van de speciaal daarvoor ingerichte slaapzaal.
   i.Slapen in de Zaal achter de Computer is toegestaan, maar niet in de looppaden.
  f.De Deelnemer dient bij te dragen aan een schone Zaal en dient dan ook gebruik te maken van de aanwezige vuilnisbakken.
  g.De Deelnemer dient vr aanvang van het Evenement akkoord te gaan met het Reglement.
   i.Indien de Deelnemer minderjarig is (leeftijd onder de 18 jaar), dienen de ouder(s)/verzorger(s) van de Deelnemer vr aanvang van het Evenement akkoord te gaan met het Reglement.
3.Verplichtingen jegens de Computer
  a.De Computer dient te functioneren.
  b.De Computer dient vrij te zijn van virussen.
   i.De Deelnemer wordt aangeraden een recente virusscanner op de Computer te installeren.
  c.De Computer dient gedurende het gehele Evenement afgesloten te zijn, uit brandveiligheid.
   i.De Computer mag slechts tijdelijk voor technisch onderhoud geopend worden, maar dient daarna weer direct afgesloten te worden.
  d.De Computer dient minimaal over een Intel Pentium II processor of vergelijkbaar te beschikken.
   i.Aangeraden is een Computer met een AMD Athlon / Intel PIII processor.
  e.De Computer dient minimaal over 64 MB intern ram-geheugen te beschikken
   i.Aangeraden is een Computer met 128 MB intern ram-geheugen.
  f.De Computer dient te beschikken over een goed functionerende netwerkkaart met UTP-aansluiting.
   i.Aangeraden is een Computer met een 100 Mbit netwerkkaart.
  g.De Software dient legaal te zijn.
  h.De Computer dient te zijn voorzien van geaarde stroomstekkers.
4.Toegestaan tijdens het Evenement
  a.De Deelnemer mag op eigen risico Software beschikbaar stellen aan andere Deelnemers.
  b.De Deelnemer mag n (1) extra Computer meenemen naar het Evenement.
  c.De Deelnemer mag, indien hij of zij ouder is dan 16 jaar, alcoholhoudende dranken nuttigen.
   i.Geniet, maar drink met mate.
  d.De Deelnemer mag de gehele nacht gebruik maken van het Netwerk.
   i.De Deelnemer wordt verzocht 's nachts zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken.
5.Verboden tijdens het Evenement
  a.De Deelnemer mag geen luidsprekers meebrengen naar het Evenement.
   i.Dit verbod is niet van toepassing indien de Deelnemer om medische redenen geen hoofdtelefoon mag gebruiken.
  b.De Deelnemer mag niet roken in de Zaal, tenzij anders aangegeven
  c.De Deelnemer mag niet elektronisch inbreken (cq "hacken") op de Computer van een andere Deelnemer of op systemen van NetworkingDay zelf binnen het Netwerk.
   i. Hieronder valt ook zgn. "nuken" en het uitvoeren van Denial of Service (DOS)-aanvallen binnen het Netwerk.
   ii. Bij overtreding van deze regel wordt de Deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het Evenement.
  d.De Deelnemer mag geen virussen verspreiden binnen het Netwerk.
  e.De Deelnemer mag het Netwerk niet ernstig belasten met buitenproportionele grote hoeveelheid dataverkeer.
  f.De Deelnemer mag geen gebruik maken van of in het bezit zijn van geen enkele vorm van soft- en harddrugs.
   i.Bij overtreding van deze regel wordt de Deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het Evenement.
  g.De Deelnemer mag zijn of haar Computer niet verplaatsen tussen 23:00 's avonds en 9:00 's ochtends.
  h.De Deelnemer mag de Zaal niet verlaten tussen 0:00 middernacht en 8:00 's ochtends.
   i.Deze regel mag worden overtreden in geval van nood.
  i.De Deelnemer mag geen andere elektronische apparatuur meebrengen en gebruiken tijdens het Evenement dan alleen een Computer met eventuele Randapparatuur.
6.Regeling betreffende betaling en plaatsreservering voor het Evenement
  a.Pas wanneer de Deelnemer het verschuldigde entreegeld voor het Evenement aan NetworkingDay heeft voldaan, wordt zijn of haar inschrijving beschouwd als het recht op een plaats in de Zaal. Elke plaats geeft recht op n (1) netwerkaansluiting.
  b.Wanneer de Deelnemer het entreegeld voor het Evenement aan NetworkingDay heeft voldaan en verhinderd is om aanwezig te zijn tijdens het Evenement en dit uiterlijk (schriftelijk of telefonisch) 14 dagen van tevoren aan NetworkingDay meldt, dan wordt het entreegeld teruggestort aan de Deelnemer.
  c.Wanneer de Deelnemer het entreegeld voor het Evenement aan NetworkingDay heeft voldaan en zonder opgaaf van enig bericht van annulering niet aanwezig is tijdens het Evenement, dan wordt het entreegeld niet teruggestort aan de Deelnemer.
  d.Mocht NetworkingDay zich genoodzaakt zien, om welke reden dan ook, het Evenement af te gelasten, dan heeft de Deelnemer het recht op retournering van het betaalde entreegeld.
7.Aansprakelijkheid NetworkingDay
  a.Overmacht
   i.NetworkingDay kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien deze door overmacht (elke van NetworkingDay onafhankelijke omstandigheid die het houden cq continueren van het Evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar NetworkingDay van afhankelijk is) niet in staat is het Evenement te houden cq te continueren.
   ii.De door NetworkingDay te vergoeden schade in geval van overmacht kan ten hoogste het door de Deelnemer betaalde entreegeld voor het Evenement bedragen, mits de Deelnemer dat entreegeld reeds heeft voldaan aan NetworkingDay.
  b.Vervoer van Computer en Randapparatuur
   i.De Deelnemer dient zelf een Computer en eventuele Randapparatuur mee te nemen naar het Evenement. NetworkingDay kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de Computer en/of Randapparatuur door vervoer van en/of naar het Evenement.
  c.Uitladen van Computer en Randapparatuur
   i.De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het uitladen (dat wil zeggen, het overbrengen van het vervoermiddel naar de Zaal) van Computer en eventuele Randapparatuur. NetworkingDay is niet aansprakelijk voor schade aan de Computer en/of Randapparatuur door het uitladen.
  d.Eigendommen
   i.NetworkingDay kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de Computer, Randapparatuur of andere eigendommen van de Deelnemer. Onder andere veroorzaakt door, maar niet beperkt tot:
    1.Computervirussen die door de Computer zijn opgelopen als gevolg van het downloaden van Software van Computers van andere Deelnemers of van centrale servers van NetworkingDay.
    2.Fysieke en/of softwarematige handelingen door een Deelnemer, een medewerker van NetworkingDay of een ander persoon die aanwezig is in de Zaal.
   ii.NetworkingDay kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de Computer, Randapparatuur of andere eigendommen van de Deelnemer.
  e.Software
   i.NetworkingDay neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de Software die op de Computers binnen het Netwerk aanwezig is.
   ii.NetworkingDay is niet aansprakelijk voor schade en/of problemen welke direct of indirect worden veroorzaakt door de Software.
   iii.NetworkingDay neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van schending van copyright en/of auteursrechten die rusten op Software, geluids-, beeld- en/of filmmateriaal dat is meegebracht door de Deelnemer naar het Evenement.
   iv.De verantwoordelijkheid van de Software ligt volledig bij de Deelnemer.
  f.Personenletsel
   i.NetworkingDay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte en/of personenletsel dat ontstaat door het nuttigen van etenswaren in de Zaal. De aansprakelijkheid ligt volledig bij de partij die de etenswaren levert.
   ii.NetworkingDay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan ogen bij het te lang achtereen gebruikmaken van de Computer. De Deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk om regelmatig pauzes te nemen.
    1.Aanbevolen is om de 2 uur minimaal 10 minuten pauze te nemen.
   iii.De Deelnemer dienen zelf te zorgen voor slaapspullen (luchtbed, slaapmatje, stretcher, dekens, slaapzak, kussen). NetworkingDay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel ontstaan tijdens het slapen.
8. Wijzigingen reglement
  a. NetworkingDay behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in het reglement.
  b. De laatste wijziging aan dit reglement heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2005 (toevoeging punt 6.d.).
%
%
 
 
%
%this website is powered by dsj content management server 2.5 %
%